Skip to main content
Beautysalonverzekeringen.nl

Via beautysalonverzekeringen.nl kunnen wij verschillende verzekeringen aanbieden. Hieronder lees je welke verzekeringen wij aanbieden die relevant zij voor jou als ondernemer in de beautybranche.

Aansprakelijkheid voor Bedrijven/Beroepen

We noemen dat een AVB. (AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven/Beroepen)

Deze verzekering biedt jou als ondernemer dekking wanneer je zaakschade of letselschade aan je klanten toebrengt als gevolg van jouw schuld of nalatigheid voortvloeiend uit je bedrijfsactiviteiten. Natuurlijk let jij harstikke goed op als je bezig bent met je werkzaamheden, maar een ongelukje zit dikwijls in een heel klein hoekje. Jouw werk omvat handelingen aan het lichaam van je klant en er zou zo maar iets kunnen gebeuren waardoor jouw klant zaakschade, of wat eigenlijk meer voor de hand ligt , letselschade oploopt. Dat kan best ernstige gevolgen hebben en omdat je aan beroepsuitoefening doet, ben je daarvoor dan aansprakelijk als jou iets te verwijten valt. Niet alleen je klant kan je aansprakelijk stellen maar ook haar ziektekostenverzekeraar kan alle gemaakte kosten op jou gaan verhalen.

Ook de aansprakelijkheid voor schade aan jouw ondergeschikten (werkgeversaansprakelijkheid) kan worden meeverzekerd. Ben je geen ZZP-er dan is dit zonder meer erg belangrijk om binnen de verzekering op te nemen gezien je wettelijke verplichtingen ten opzichte van je medewerkers. Daarnaast is het zo dat je ook risico aansprakelijk bent voor fouten die jouw medewerkers maken waardoor schade bij klanten ontstaat.

Een goede inventarisatie van je salon en je werkzaamheden is nodig om er voor te zorgen dat deze verzekering goed aansluit bij je salon. Vooral de hoedanigheden waarin je werkzaam bent, dienen bij een verzekeraar bekend te zijn. Op die manier zal er bij een mogelijke schade geen discussie ontstaan of deze werkzaamheden wel of niet zijn verzekerd.

Uiteindelijk betaalt deze verzekering dus bij gebleken aansprakelijkheid de schade aan derden.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Rechtsbijstand

Ondernemen is veel meer dan het leveren van een product of een dienst. Een ondernemer is soms ook werkgever, organiseert, ontwikkelt, lost problemen op maar is ook zelf weer klant bij andere ondernemers. Door de complexe en uitgebreide wetgeving die we kennen in ons land, kan je als ondernemer vanuit al deze situaties met allerlei geschillen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale verzekeringswetgeving of arbeidsrecht, geschillen over bedrijfspanden, verzekeringen, vergunningen, geschillen met leveranciers van diensten of materialen, geschillen met klanten die niet willen betalen, enzovoorts.

In zulke omstandigheden is professionele rechtsbijstand van groot belang om een geschil zo snel en deskundig mogelijk op te lossen en zo schade aan je onderneming te voorkomen of te beperken. Zonder goede juridische hulp ben je vaak kansloos, zeker wanneer je te maken krijgt met een ervaren jurist van de tegenpartij.

Een rechtsbijstandverzekering geeft je in de eerste plaats recht op gespecialiseerd juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil. Verder kun je als verzekerde rekenen op een deskundige behartiging van je juridische belangen door:

 • Het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen
 • Het innen van vorderingen, in of buiten rechte
 • Het indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften
 • Het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken

De kosten van rechtsbijstand worden in natura aan je vergoed door inschakeling van op dat vakgebied gespecialiseerde juristen. Moet je zaak uit handen worden gegeven aan een advocaat, dan is er een goede samenwerking tussen uw rechtsbijstandsverzekeraar en de advocaat. Vanzelfsprekend mag je ook zelf een advocaat inschakelen, echter je moet er dan wel rekening mee houden dat de vergoedingen binnen de polis dan gemaximeerd worden tot een lager bedrag dan wanneer je gebruik maakt van een door de verzekeraar aangewezen advocaat.

De premie van een Rechtsbijstandverzekering wordt afgeleid van de sector waarin je als ondernemer je bedrijf of beroep uitoefent en natuurlijk kijkt men naar de omvang van je bedrijf.

Wij adviseren je graag in de juiste keuze.

Voor ZZP-ers is een speciaal tarief van toepassing. Zo’n verzekering hoeft vanzelfsprekend dan geen geschillen met werknemers af te dekken en is dus ook goedkoper.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Inventaris en goederen

Je inventaris en voorraden zijn onmisbare zaken in je Salon. Zonder deze zaken kun je klanten niet behandelen. Door brand of inbraak kun je in één klap je goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan je inventaris is al gauw een grote kostenpost. Een Inventaris & Goederenverzekering verzekert je inventaris, je apparaten en je goederenvoorraad in je salon onder andere tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

De premie wordt uitgedrukt in een promillage van de verzekerde waarde en dat promillage is gebaseerd op een aantal factoren. Zo heb je te maken met de bouwaard van je salon en de veiligheidsmaatregelen binnen en rondom het gebouw waarin de zaken aanwezig zijn. Daarnaast speelt natuurlijk ook de brandbaarheid of de diefstalgevoeligheid van je inventaris of goederen een rol.

De te verzekeren waarde voor je goederen is jouw inkoopwaarde exclusief BTW. Voor je inventaris wordt meestal een nieuwwaarde of een dagwaarde gehanteerd. Om hier de juiste keuzes te maken in dekkingen en waarde is het zaak dat er goed wordt geïnventariseerd wat je allemaal aan spullen hebt die je gebruikt in je salon.

Huur je ergens een ruimte, dan kan het ook zo zijn dat je een glasdekking nodig hebt. In je huurcontract staat aangegeven of het glas in het pand wel of niet voor jouw risico is. Maar ook de verzekering van het mogelijk voor jou aanwezige huurdersbelang, is iets wat je zelf dient te verzekeren. Alle verbeteringen en aanpassingen welke je aan de salon hebt aangebracht en die onderdeel uitmaken van de functionele inrichting en/of vast verbonden zijn met het pand vallen daaronder. Denk bijvoorbeeld aan een vloer die je er zelf hebt laten leggen.

Verder zijn er nog uitbreidingen mogelijk met geldverzekeringen inclusief verblijf en transport indien daar behoefte aan is. En er zijn elektronicadekkingen die een veel ruimer dekkingsgebied kennen dan enkel je salon en sowieso ook een uitgebreidere dekking hebben. Bent je zelf veel buiten de deur met laptops, apparaten, etc. dan is dit geen overbodige verzekering.

Er zijn dus veel mogelijkheden om zaken te verzekeren. De grote vraag blijft of je het allemaal wilt of moet verzekeren en dat zoeken we graag samen met je uit.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Bedrijfsschade

Brutowinst; dat is waar het om draait in een Bedrijfsschadeverzekering. Natuurlijk wordt je salon op kosten van de verzekeraar keurig hersteld na die brand, mits je bedrijfspand tenminste goed verzekerd was. Verloren gegane goederen en de inventaris…Ook dat kan allemaal opnieuw worden aangeschaft op kosten van de verzekering. Echter zolang je bedrijfspand nog niet hersteld is kun je geen inventaris en geen goederen kwijt. Je kan ook geen klanten ontvangen in je salon want die is nog niet open na een flinke brand. Je maakt als ondernemer zonder omzet ook geen winst en je doorgaande lasten daarentegen blijven wel aanwezig. Denk hierbij aan hypotheek, verzekeringen en eventuele personeelskosten. Deze kosten lopen allemaal door.

Bij een flinke schade ontstaat er dus voor jou als ondernemer meer schade dan enkel en alleen de gebouwen en de zich daarin bevindende zaken. Je salon ligt een tijdje stil en niet al je klanten zullen op jou kunnen wachten en gaan naar een andere salon. Heel belangrijk dus dat we samen met jou goed naar die brutowinst kijken en natuurlijk je concurrentiepositie. Vooral die laatste is erg belangrijk om te bespreken welke termijn het beste verzekerd kan worden. Komen je klanten vrijwel direct terug of zijn er concurrerende salons waar je klanten naar toe zijn gegaan en wellicht ook blijven? Ook die vraag moeten we goed invullen samen.

Met een bedrijfsschadeverzekering stel je in ieder geval je brutowinst veilig. Deze bestaat dus uit je netto winst + doorgaande vaste lasten.

Niet iedere salon heeft behoefte aan een bedrijfsschadeverzekering. In een aantal gevallen is een Extra Kosten verzekering een betere oplossing. Dat kan bij salons die bijvoorbeeld in een gehuurd pand zijn gevestigd en makkelijk tijdelijk elders kunnen huren, maar daarvoor wel extra kosten moeten maken. Met een Extra Kosten verzekering worden de extra kosten afgedekt die je moet maken om de salon door te kunnen laten draaien. Ook aan deze verzekering wordt een uitkeringsperiode gekoppeld.

Voor deze verzekeringen geldt dat maatwerk hier zeer belangrijk is. Samen met jou brengen we deze risico’s goed in kaart.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Bedrijfsgebouw

Ben je als ondernemer ook bezitter van een bedrijfsgebouw, dan is een bedrijfsgebouwenverzekering van belang voor het voortbestaan van je salon. Dit is immers een risico wat je over het algemeen zelf niet kunt of wilt lopen. In je gebouw bevindt zich het hart van jouw salon. Je salon inventaris is er aanwezig, je gebruiksproducten en verkoop producten en het is ook de plaats waar zelf en je personeel dagelijks komt werken.

Een bedrijfsgebouw goed verzekeren is maatwerk. Zo is het belangrijk om te bepalen welke aanwezige onroerende zaken wel of geen deel uitmaken van het gebouw en daarom eventueel apart op de polis moeten. worden meegenomen. Wellicht zijn er ook zaken die het verzekeren niet waard zijn omdat het risico op schade te laag is of de schade gemakkelijk zelf te repareren is.

Normaliter wordt bij het verzekeren van een gebouw uitgegaan van de herbouwwaarde. Dat is het bedrag om hetzelfde gebouw op dezelfde locatie na de gebeurtenis weer te herbouwen.

Brand en storm zijn de belangrijkste zaken om te verzekeren natuurlijk, maar andere belangrijke zaken om te bespreken zijn onder andere de glasdekking, inbraakschade aan je pand, waterschade aan je pand, hagelschade en inductie. Maar ook wateraccumulatie en sneeuwdruk als je een plat dak hebt. Daarnaast is het belangrijk om aan opruimingskosten te denken omdat die niet altijd in iedere verzekering standaard zijn meegenomen.

Wij leggen het je allemaal graag uit tijdens de inventarisatie van je bedrijf.

De premie is een promillage over de verzekerde waarde en dat promillage wordt vanzelfsprekend lager naarmate de aanwezigheid van extra veiligheidsmaatregelen. Sowieso zal de verzekeraar een aantal eisen stellen zoals aanwezigheid van brandblussers met een controleprogramma, eventueel een NEN keuring en hang- en sluitwerk. Als ondernemer kun je verder dan invloed uitoefenen op de premie door onder meer de juiste keuze te maken in de aanwezigheid van inbraakbeveiliging en nog een aantal andere zaken.
Uiteindelijk moet er een passende risico dekking ontstaan voor je gebouw met een passende premie en dat doen we samen door goed te inventariseren.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Milieuschade

Een milieuschade ontstaat sneller dan je denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu al aantasten. Ook kan bijvoorbeeld een lekkend koelsysteem voor grote milieuproblemen zorgen. Niet alleen op je eigen terrein, maar ook op het terrein van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken. De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen ook behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kosten. Als je als ondernemer daar niet voor verzekerd bent komen de kosten volledig voor je rekening. Heb je nog asbest op, aan of in je pand, dan kan je sowieso niet zonder deze verzekering.

Een MilieuSchadeVerzekering (MSV) dekt tegen een relatief lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag.
Hoe minder risico, hoe lager je premie.

Een MSV heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden. Verder ook de kosten van het opruimen en afvoeren van asbest, onderzoekskosten, bereddingskosten en kosten die een gevolg zijn van sanering. Bij de laatste moet je denken aan noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren zoals kosten van herstel of vervangen van ondergrondse leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn. Maar ook herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald en mogelijke bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Deze MSV is eigenlijk een onmisbaar onderdeel in je verzekeringspakket, zeker als je een eigen pand bezit.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
(Bedrijfs)auto

Heb je een auto die je gebruikt om naar klanten toe te gaan? Zodra een auto op jouw naam staat, is de Aansprakelijkheidsverzekering vanuit de wet verplicht. Daarom noemen we dit ook een WA verzekering. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Van ieder gekentekend voertuig, zoals een auto, ligt de registratie vast bij RDW, de RijksDienst van Wegverkeer. Zodra een kenteken daar is aangemeld is een WA verplichting direct van kracht.

Je Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) sluit alle schade uit die met motorvoertuigen wordt veroorzaakt. Dus moet je jouw auto daarvoor apart verzekeren.

De WA verzekering dekt de financiële gevolgen van schade die je met het betreffende auto aan anderen toebrengt en waarvan de schuld bij jou ligt. Maar ook het auto zelf kan ernstige schade oplopen. In dat geval biedt een Beperkte Casco verzekering of Volledige Casco verzekering uitkomst. De Beperkte Casco verzekering dekt onder meer brand, ontploffing, diefstal en inbraak. Verder valt daar ook onder schade door een ster in de ruit, ruitbreuk, storm, hagel, vallend gesteente, instorting en botsing met dieren. Bij een Volledige Casco verzekering zijn daarnaast ook alle andere van buitenkomende onheilen gedekt, zoals botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken. De combinatie WA met een Volledige Casco dekking wordt ook wel All Risks genoemd.

Naast de hierboven genoemde verzekering zijn er nog een aantal aanvullende verzekeringen die je kunt bijsluiten zoals een dekking voor accessoires, hulpverlening, rechtsbijstand en een eigen vervoerverzekering voor de spullen die je altijd in je auto hebt liggen.

Voor jezelf als bestuurder is een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) geen overbodige luxe. Jij als bestuurder bent namelijk niet verzekerd onder de WA dekking. Heb je personeel in dienst die regelmatig met jouw auto rijden, dan kan ook de SVI dekking een oplossing zijn of een schadeverzekering voor bestuurder/werknemer.

De volgende gegevens hebben wij van je nodig om een premie voor je uit te rekenen:

 • Je NAW gegevens en geboortedatum en die van de regelmatige bestuurder
 • Het gebruik van de auto; Zakelijk of Particulier of beiden
 • Bij zakelijk gebruik de naam van je salon en KvK nummer
 • Het aantal kilometers per jaar wat je rijdt
 • Het aantal schadevrije jaren wat je hebt opgebouwd en of deze ook elders vrijvallen
 • Het kenteken van de auto
 • De meldcode van de auto (Laatste 4 cijfers van het registratie/chassisnummer)

Wij vergelijken een aantal verzekeraars met elkaar om zo voor jou tot de beste premie en condities te komen.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Arbeidsongeschiktheid

Jij als ondernemer loopt helaas ook een risico om arbeidsongeschikt te raken. Er is dan geen werkgever of overheidsinstantie die jouw inkomen doorbetaalt. Er is niemand meer die voor jouw inkomen zorgt als je het zelf niet regelt. Uiteindelijk is er maar 1 mogelijkheid om dit risico voor je te verzekeren. Dat is met een passende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Arbeidsongeschiktheid kan van tijdelijke aard zijn en wellicht kun je dit risico een tijdje dragen, maar wat gebeurt er als de ongeschiktheid van blijvende aard is? De financiële gevolgen kunnen dan zeer hoog oplopen! Zelfstandige ondernemer zijn houdt ook in dat je zelfstandig ervoor moet zorgen dat je bij arbeidsongeschiktheid voor een inkomensvoorziening zorgt.

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt je financiële positie en die van je gezin.

Er zijn vele vormen van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en binnen deze vormen zijn er ook nog tal van keuzes die gemaakt kunnen worden met betrekking tot eigen risico in wachtdagen, je eindleeftijd, de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitkeringsdrempel. Afhankelijk van je leeftijd, vooropleiding, werkervaring kunnen er keuzes gemaakt worden in beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Het is belangrijk dat een AOV met al haar keuzes en mogelijkheden uitgebreid aan je wordt uitgelegd. Op die manier kun je gemakkelijker aangeven wat het beste past bij je situatie.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk en adviseurs zijn gebonden aan eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Financiële Markten.
Veel factoren bepalen uiteindelijk de premie voor je verzekering en er moet goed aan je worden uitgelegd wat bepaalde keuzes inhouden en of deze keuzes ook passen bij jouw persoonlijke situatie.

Wij kunnen je arbeidsongeschiktheid op maat voor je verzekeren. Wij hanteren daarvoor een vaste werkwijze, welke volledig voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld vanuit AFM. Enkel bij deze verzekering is het dus niet mogelijk dat wij je een vrijblijvende offerte verstrekken.

Het inventariseren van deze risico’s en het verzorgen van deze offertes kost veel tijd. Daarom hanteren wij hiervoor een aparte vergelijkingskaart waarin wij onze dienstverlening aan je kenbaar maken en de kosten die je aan ons als adviseur kwijt bent naast je verzekeringspremie waarin onze kosten dus niet zijn opgenomen.

Deze vergelijkingskaart kun je hier in PDF formaat downloaden.

Wil je dat wij een offerte voor je samenstellen dan sturen wij je vooraf een overeenkomst van opdracht waarin onze kosten duidelijk aan jou kenbaar worden gemaakt. Pas nadat wij deze van je ondertekend hebben ontvangen, gaan wij voor je aan de slag.  Zo is het voor beide partijen duidelijk wat er gaat gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Na het verstrekken van de offerte bepaal je of je de verzekering wel of niet afsluit. Wil je deze afsluiten, dan gaan wij voor jou ook het onderhoudstraject verzorgen m.b.t. deze verzekering. Dan doen we met een abonnement. Dit leggen wij allemaal duidelijk aan je uit tijdens het bespreken van de offerte.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Ongevallen

Er gebeurt al genoeg als jij (of een gezinslid) door een ongeval invalide raakt of overlijdt. Dan wil je niet ook nog alle financiële ellende erbij. Met een ongevallenverzekering krijg je een uitkering als je blijvend invalide raakt door een ongeluk. Bij overlijden gaat de uitkering naar jouw nabestaanden.

De meeste Ongevallenverzekeringen kennen 2 rubrieken. Namelijk de rubriek Invaliditeit en de rubriek Overlijden. Dikwijls is het mogelijk om voor beide rubrieken andere bedragen te verzekeren. Zo heeft de Rubriek voor Invaliditeit dikwijls een hoger verzekerd bedrag nodig.

Belangrijk om te weten is dat de Ongevallenverzekering geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Er zijn nog enkele Ongevallen verzekeringen waar een stukje daggeld vergoeding in kan worden meegenomen maar zowel het aantal verzekeraars die dit verzekert als het bedrag wat in die Rubriek verzekerd kan worden, is vrij beperkt. De Ongevallenverzekering geeft je dus een eenmalige uitkering en enkel wanneer je dus blijvend (gedeeltelijk) invalide bent of overlijdt. Of jij wel of niet je beroep uit kunt oefenen na het ongeval wordt niet naar gekeken. Leidend is dus je invaliditeitsgraad. De uitkering is netto en ook vrij door jou vrij te besteden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor hulp in het huishouden of vervoers- of verbouwingskosten. De premie van de Ongevallenverzekering mag je niet als aftrekpost hanteren in je belastingaangifte.

Als je een Ongevallenverzekering afsluit, kies dan in ieder geval voor een serieus bedrag, zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt. Al die kleine verzekeringetjes die her en der te sluiten zijn met als dekking € 5.000,– bij overlijden en € 10.000.– bij invaliditeit hebben geen enkel nut. Als je echt invalide wordt, doe je met zo’n bedrag maar heel weinig uiteindelijk.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?
Verzuim & WIA

Het hele gebeuren rondom ziekteverzuim en WIA is een complex gebeuren.
Het is belangrijk dat je hierin goed geïnformeerd wordt als je personeel in dienst hebt. Iedere werkgever heeft namelijk wel eens te maken met ziekte van een werknemer.

De financiële risico’s van verzuim liggen voor het grootste gedeelte bij de werkgever. Niet alleen moet het loon van de zieke werknemer bij een vast contract twee jaar doorbetaald worden, maar ook moeten zowel werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter aan hen stelt. Een werknemer die ziek wordt, kost je als werkgever hoe dan ook geld vanwege de doorbetalingsverplichting die geldt binnen onze wetgeving. Bij een kort ziekteverzuim is dit nog te overzien, maar je weet als werkgever niet vooraf hoe lang ziekte kan duren.

En wat als een medewerker een ongeval krijgt en daardoor maanden uit de running is……Het is niet meer alleen de doorbetalingsverplichting die dan aan de orde is. je dient namelijk een re-integratiedossier op te bouwen wat bij een mogelijke overheveling naar het UWV wordt gecontroleerd (Wet Poortwachter) of je aan alle eisen en verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval dan kan het UWV je een boete opleggen die ertoe kan leiden dat je nog langer moet doorbetalen.

Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband geldt dat je ze niet langer door hoeft te betalen dan tot het einde van het dienstverband, maar verder gelden dezelfde regels omtrent Arbozorg. Alleen 0- uren contracten? …………Laat je niets wijsmaken, want als een personeelslid kan aantonen dat er in de periode vooraf sprake was van een reguliere cyclus met betrekking tot gewerkte uren, kan je geconfronteerd worden met doorbetalingsplicht en dus ook alle andere zaken. Als werkgever dien je er voor te zorgen dat preventie en begeleiding van ziekteverzuim binnen je bedrijf goed geregeld is.

Met een Verzuimverzekering worden de financiële risico’s die behoren bij de salarisdoorbetaling in ieder geval afgedekt. Deze verzekering kan je afsluiten in combinatie met een Arbo Zorg module zodat je als werkgever aan je wettelijke verplichtingen voldoet voor wat betreft preventie en begeleiding bij verzuim.

Ben je van mening dat je het verzuimrisico toch financieel zelf wilt dragen, zorg dan tenminste voor een Arbodienst die je begeleidt. Het grote voordeel van de combinatie Verzuim met Arbo in 1 product is wel dat je slechts 1 loket hebt om alles te melden. Poortwachtergarantie wordt gegeven vanuit deze producten. Als werkgever kunt u deze zaken onmogelijk allemaal zelf weten en foutloos regelen. Daarom is het verstandig dit traject uit handen te geven.

Naast Verzuim en Arbo zijn er diverse mogelijkheden voor aanvullingen binnen het WIA traject. Het gebeuren rondom WIA start voor een medewerker zodra deze bij je uit dienst gaat als gevolg van een langdurende ziekteproces. Bij een vaste medewerker is dat 104 weken en bij een tijdelijk contract is de vervaldatum van het contract dan leidend.

De WIA uitkeringen zijn voor jouw medewerker zeker geen vetpot. Aanvullingen daarop zijn wenselijk. Sommige aanvullingen worden al geregeld binnen een CAO. Is dat niet het geval, dan ben je vrij om het wel of niet te regelen voor je medewerkers. Wil je het goed geregeld hebben dan kan het een secundaire arbeidsvoorwaarde worden voor je personeel. Je medewerkers weten dan dat ze bij blijvend verzuim niet geconfronteerd worden met minimale inkomens.  Zo krijgt je arbeidscontract voor jouw medewerkers ook een extra lading. Goed personeel is tenslotte goud waard!

Het is belangrijk dat je bij een inventarisatie van je bedrijf in ieder geval goed op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheden en de verplichtingen die er gelden. Wij adviseren je hier graag in.

Offerte op maat aanvragenPersoonijk advies nodig?